1. KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner Google Trends https://trends.google.com/trends/ Keyword Tool http://keywordtool.io/ Uber Suggest https://ubersuggest.io/ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/ 2. LINK…